Bibliografia (wzór)

Imię i nazwisko ..............................................

TEMAT (pełne brzmienie z obowiązującej w danym roku szkolnej listy tematów) ......................................................................................................................

I. Literatura podmiotu

1. .............................................................

2. .............................................................

3. .............................................................

4. ...........................................................

5.............................................................

6..............................................................

II. Literatura przedmiotu

1. .............................................................

2. .............................................................

3. .............................................................

4. .............................................................

5..............................................................

6..............................................................

Podpis zdającego (Czytelny, własnoręczny)

Zasady sporządzania opisu bibliograficznego

1. Literatura podmiotu to omawiane przez Ciebie w prezentacji utwory literackie, dzieła sztuki, utwory muzyczne, dzieła filmowe.

2. Literatura przedmiotu – to wykorzystane przez Ciebie opracowania ogólne (np.: słowniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegółowe (książki, artykuły, dokumenty elektroniczne).

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane.

Określają je normy: PN-ISO 690 z lipca 2002 roku (dla książek i czasopism) oraz PN-ISO-2 :1999 (dla dokumentów elektronicznych). Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki (jest to międzynarodowy znak zawierający informację o kraju, wydawcy i o samej książce). Skrót ISBN pochodzi z ang.: International Standard Book Number. W 10-cyfrowym numerze jest zapisana informacja o kraju, wydawcy i o samej książce (np. 83 na początku oznacza Polskę). Podstawowym źródłem, z którego przejmowane są dane, jest: - dla wydawnictw zwartych (książek) - karta tytułowa lub jej odpowiednik; - dla dokumentów elektronicznych - ekran, na którym wyświetlony jest tytuł, jeśli brak takiego ekranu, dopuszcza się przejmowanie danych z dokumentacji towarzyszącej lub opakowania; - dla taśm magnetofonowych i taśm magnetycznych - etykieta na dokumencie dźwiękowym, okładka lub opakowanie.

WAŻNE !

1. Nazwiska autorów porządkujemy alfabetycznie. 2. Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych, należy jednak używać ich konsekwentnie, czyli stosować jednolitą interpunkcję we wszystkich przypisach, oddzielając każdy element opisu od poprzedniego np. kropką lub przecinkiem. 3. Opis tworzymy w linii ciągłej – od marginesu do marginesu. 4. W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. mgr, prof. dr, doc., płk, ks. 5. Dozwolony jest skrót nazwy wydawcy, np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 6. Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu. OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI: Nazwisko, imię. Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Numer ISBN Przykłady: Kapuściński Ryszard. Imperium. Warszawa: Czytelnik, 1993. ISBN 83-07-02333-5 Konwicki Tadeusz. Wschody i zachody księżyca. Wyd. 3. zmien. Warszawa: Interim,1990. ISBN 83-85083-06-5 Eco Umberto. Zapiski na pudełku od zapałek. Przeł. Adam Szymanowski. Warszawa: Historia i Sztuka, 2005. ISBN 83-85468-31-5 Książka wielotomowa: Prus Bolesław. Lalka. T.1-3. Warszawa: Świat Książki, 2002. ISBN 83-7311-26-85 POPRAWNIE jest także (inny rodzaj interpunkcji): Nietzsche Friedrich: To rzekł Zaratustra. Przeł. Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła. Warszawa: PIW, 1999. ISBN 83-06-02754-X * W opisie książki autora obcojęzycznego należy podać nazwisko tłumacza. Możesz sporządzać opisy bibliograficzne w formie skróconej, również dopuszczalnej. Pamiętaj, że elementy konieczne opisu to: Nazwisko imię (dopuszczalna pierwsza litera) autora. Tytuł. Oznaczenie wydania. Rok wydania. ISBN OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI Autor. Tytuł . Wydanie. Numeracja części. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. ISBN. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Przykład opisu rozdziału książki: Borges Jorge. Księga snów. Oprac. Joanna Partyka. Warszawa: Prószyńska i S-ka, 2005. Żadna praca nie hańbi, s.175-177. Miłosz Czesław. Poezje. Warszawa: Czytelnik, 1981. Zaklęcie, s. 336 W opisie fragmentu pomijamy numer ISBN. PRACA ZBIOROWA (więcej niż 3 autorów) Tytuł. Imię nazwisko redaktora lub autora wyboru. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Wydawnictwo, rok wydania. ISBN Przykłady: Filozofia dialogu. Wyb., oprac. i przedmową opatrzył Bogdan Baran. Kraków: Znak, 1991. ISBN 83-7006-038-2 Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów.Pod red. Jerzego Bralczyka. Warszawa :PWN, 2005. ISBN 83-01-145099 Stosujemy skróty: np. wyb. oprac. red. (wybrał, opracował, redaktor) OPIS ARTYKUŁU W PRACY ZBIOROWEJ: Nazwisko i imię autora. Tytuł artykułu. W: Odpowiedzialność główna dokumentu macierzystego. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Rok. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Przykłady: Levinas Emmanuel. Ślad innego. W: Filozofia dialogu. Wyb., oprac. i przedmową opatrzył Bogdan Baran. Kraków: Znak, 1991 s. 213-230. Data Jan: Rozmowy Wokulskiego, czyli "Kładki, na których nie "spotykają się ludzie różnych światów". W: "Lalka" i inne : studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Red. Józef Bachórz, Michał Głowiński. Warszawa: IBL PAN, 1992. s. 81-95. OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA : Autor artykułu. Tytuł. Tytuł czasopisma rok wydania, numer czasopisma, numery stronic. Przykłady Bieńczyk Marek. Ej! ty na szybkim koniu: Bohater naszych czasów: Winnetou. Tygodnik Powszechny 2007 nr 7, s. 21 Klanowska Krzysztofa. Czy czasopisma elektroniczne mają przyszłość? Bibliotekarz 2002, nr 10, s. 6-12. Cedro Katarzyna. Fortepian Szopena Cypriana Norwida, to nie musi być trudne! Język Polski w Liceum 2004, nr 1, s. 44-58. Skrzypczak-Walkowiak Bogna. Literackie portrety niań i guwernantek. Polonistyka 2004, nr 1, s. 14-18. Papuzińska-Beksiak Joanna. Humor i autorytety. Polonistyka. 2004, nr 2, s. 4-10. OPIS RECENZJI Autor książki recenzowanej. Tytuł książki. Miejsce wydania, rok wydania. Rec.:Autor recenzji.Tytuł recenzji.Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, numer strony. PRZYKŁADY: * Lepianka, Maciej. I w następnym dniu. Warszawa 1996. Rec. Lipka, Krzysztof. Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48. * Barańczak Stanisław. Wiersze zebrane. Poznań 2006. Rec. Nyczek, Tadeusz. Stanisław Barańczak. Przekrój 2006, nr 46, s. 142. WYWIAD Nazwisko Imię udzielającego wywiadu.Tytuł artykułu. Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego. Tytuł czasopisma rok wydania, numer czasopisma, strony. PRZYKŁADY: Pilch Jerzy. Dar niesprawiedliwego spojrzenia. Rozmowę przepr. Andrzej Franaszek. Tygodnik Powszechny 2006, nr 51, s. 21. Kieślowski Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12. STRONA INTERNETOWA Nazwisko Imię. Tytuł artykułu [online]. Miejsce publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [dostęp data dostępu]. Dostępny w Internecie: adres strony PRZYKŁADY: Ryszard Kapuściński zawód - reporter [online] [dostęp 23 lutego 2007]. Dostępny w Internecie http://www.kapuscinski.hg.pl/index.php Gustaw Herling-Grudziński. Inny świat. [online] [dostęp 23 lutego 2007] Dostępny w Internecie: http://inny-swiat.klp.pl/ Skórka, Stanisław.Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk E-book - internetowa wersja utworu literackiego Kochanowski Jan. Treny. [online][Dostęp 23 lutego 2007]. Dostępny w Internecie: http://monika.univ.gda.pl/~literat/kochan/index.htm Staff Leopold. Wiersze wybrane (do roku 1939). [online][dostęp 17 lutego 2007] Dostępny w Internecie http://inny-swiat.klp.pl/ Kowal http://monika.univ.gda.pl/~literat/staff/001.htm Kopernik Mikołaj. De revolutionibus [online]. Kraków : Neurosoft, cop. 1996 [dostęp: 7 października 2004]. Dostępny w Internecie: http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/manus_p.html. INNE DOKUMENTY ELEKTRONICZNE - dyski optyczne, kasety VHS, płyty CD, DVD OPIS DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO, np. dysku optycznego, płyty CD,DVD, bazy danych, programu komputerowego powinien zawierać następujące elementy: Odpowiedzialność główna (Autor). Tytuł Typ nośnika. Wydanie. Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania. Data aktualizacji/nowelizacji. Data dostępu (element obowiązkowy dla dokumentów dostępnych online; nieobowiązkowy dla pozostałych). Warunki dostępu (element obowiązkowy dla dokumentów dostępnych online; nieobowiązkowy dla pozostałych). Numer znormalizowany. Typ nośnika elektronicznego należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule. Zaleca się stosowanie następujących określeń lub ich odpowiedników: [online] [CD-ROM] [DVD] [taśma magnetyczna] PRZYKŁAD ZAWIERAJĄCY ELEMENTY OBOWIĄZKOWE: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [CD-ROM]. Red. Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Wawelski. Tarnów : Zeto, 2003. ISBN 83-89364-01-8. Kopaliński Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja1.0.3.16. Łódź, Pro-media CD, 1998. ISBN 83-7231-731-3. DOKUMENT MUZYCZNY Odpowiedzialność główna. Tytuł Typ nośnika. Wydanie. Miejsce wydania. Wydawca. Data wydania. PRZYKŁAD: Beethoven Ludwig van. Piano Concertos 2 & 3 [CD]. Hanower : Deutsche Grammophon, 2004. FILM Tytuł filmu [film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: Nazwa , rok produkcji. Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS) PRZYKŁAD: Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Distribution Company,1999.

Projekty

Projekt unijny

ue

_____________________

Program Operacyjny

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com